Om StiftelsenGrundat 1943 av Einar Edlund

Edlundska Feriehemsstiftelsen bildades 1943 på initiativ av aktuarien Einar Edlund, som i sitt testamente anvisade medel för upprättande av sport- och feriehem för dåvarande Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget Skånes personal. Stiftelsen kom senare att tillföras ytterligare tillgångar från bl a Försäkringsaktiebolaget Malmö.

Stiftelsens namn var ursprungligen Personalens vid Skåne-Malmökoncernens Sport- och Feriehem för att 1974 ändras till Feriehemsstiftelsen vid Skandias södra zon. Sitt nuvarande namn fick stiftelsen i samband med en stadgeändring 2001, då stadgarna anpassades till Skandias förändrade struktur.